SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO

Các tài khoản trong hệ thống sẽ tạm khóa để phục vụ quá trình nâng cấp, bảo trì hệ thống.

Hệ thống sẽ hoạt động lại khi có thông báo.

Đăng nhập hệ thống